ReadyPlanet.com


กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


ไชยา” สั่งลงดาบ ผู้ละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทษจำคุก ปรับนับแสนบาท

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งการเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ร้านขายอาหาร สถานประกอบการหรือประชาชน ที่ฝ่าฝืนกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เช่น การขายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามขาย เช่น โรงพยาบาล วัด โรงเรียน สวนสาธารณะของทางราชการ การโฆษณา การเร่ขาย การจัดโปรโมชั่นใช้ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นส่วนลดแลกซื้อบัตรเข้าชมงานการแสดงต่างๆ หากพบแจ้งจับดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โทษขั้นจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป – 1 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000-500,000 บาท ขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส ทางโทรศัพท์ 02 5903342 หรือ www.thaiantialcohol.com

  นายไชยา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2551เป็นต้นมา โดยไม่มีการยกเว้นในการบังคับใช้หรือผ่อนผันใดๆทั้งสิ้นว่า ขณะนี้มีสถานประกอบการหรือประชาชนไม่เข้าใจมาตรการหรือกฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับนี้ เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีหลายมาตรา จึงยังพบเห็นการกระทำผิดอย่างต่อเนื่อง เช่น ร้านอาหารมีการทำป้ายโฆษณาเมนูอาหารเด็ดในร้าน โดยมีข้อความขอแนะนำให้ทานพร้อมกับเบียร์สด หรือมีการโฆษณาเหล้า ยาดองว่าเป็นเครื่องดื่มเพิ่มพลังโดยใช้ข้อความว่า นารีแดงทำให้กระชุ่มกระชวย นางครวญใช้บำรุงกำลัง บำรุงโลหิต โด่ไม่รู้ล้มใช้เพิ่มพลังทางเพศ ซึ่งตัวอย่างทั้งหมดนี้ จัดเข้าข่ายโฆษณา อวดอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินความเป็นจริง จูงใจประชาชนให้เกิดความอยากบริโภค

  นายไชยา กล่าวต่อไปว่า ในการจะควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ประสบผลสำเร็จนั้น จะต้องดำเนินหลายๆมาตรการร่วมกันอย่างบูรณาการ ซึ่งการกระทำผิดพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นี้มีหลายมาตรา จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ลงไปตรวจสอบ เฝ้าระวัง ดูแลอย่างใกล้ชิดทุกจังหวัด เพื่อให้สถานประกอบการ ประชาชน ปฏิบัติตาม ทั้งสถานที่ห้ามขาย สถานที่ห้ามดื่ม การจำหน่ายทุกรูปแบบ ต้องไม่ละเมิดกฎหมาย และหากยังฝ่าฝืนให้ดำเนินการลงโทษทันที โดยไม่ละเว้น นอกจากนี้ให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดเพิ่มการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ช่วยกันแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ซึ่งเชื่อว่าปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะลดลง และถ้าประชาชนเข้าใจคำนึงถึงอนาคตเยาวชนไทย และให้ความร่วมมือไม่ละเมิดกฎหมาย จะเป็นการช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อีกทางหนึ่ง

  ทางด้านนายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีผลตั้งแต่ผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะต้องจัดให้มีบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิต หรือนำเข้าตามมาตรา ที่ 26 หากพบไม่ปฏิบัติตาม จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

  มาตรา 27 และมาตรา 31 ว่าด้วยการห้ามขายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณต่อไปนี้ ได้แก่ วัด สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือ ร้านขายยา สถานที่ราชการ หอพัก สถานศึกษา เช่น วิทยาลัย โรงเรียน หรือปั้มน้ำมัน หรือสวนสาธารณะของทางราชการเป็นที่จัดให้พักผ่อนหย่อนใจหรือออกกำลังกาย สถานที่ทั้งหมดนี้ หากพบผู้ใดนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปจำหน่าย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งห้ามขายโดยใช้เครื่องขายอัตโนมัติเช่น ตู้หยอดเหรียญ การเร่ขาย หรือขายลดราคาหรือจัดโปรโมชั่น นำชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาใช้เป็นส่วนลดในการแลกซื้อบัตรเข้าขมงานการแสดงต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับเช่นกัน และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และห้ามขายให้ผู้ที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ หากพบมีความผิดจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  นายแพทย์ธวัช กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรา 32 ว่าด้วยการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือจูงใจให้ผู้อื่นอยากดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆโดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ไม่ใช่เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้ความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม และห้ามโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆโดยมีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็นการปรากฏภาพสัญญาลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญญาลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากจะมีโทษดังกล่าวแล้วผู้ฝ่าฝืนยังมีโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 50,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

  ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นผู้กระทำผิดในมาตราตามกฎหมายนี้ สามารถแจ้งไปได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา โทรศัพท์ 0 2590 3342 หรือแจ้งเบาะแสไปที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โทรศัพท์ 0 2590 3032,35 โทรสาร 02 9511493 ในวันเวลาราชการ หรือที่เว็ปไซต์ www.thaiantialcohol.com ตลอด 24 ชั่วโมง

  ************************************** 6 กรกฎาคม 2551
 • ที่มา http://www.moph.go.th  ผู้ตั้งกระทู้ cocktailthai :: วันที่ลงประกาศ 2008-07-15 14:49:51 IP : 203.150.232.78


  [1]

  ความคิดเห็นที่ 1 (3311891)
  ขอความกรุณาcocktailthaiช่วยแจ้งสมาชิกด้วยครับว่า..ขั้นตอนการขออนุญาตเปิดร้านเหล้าปั่นหรือcocktailต้องทำอย่างไรบ้าง..ตำรวจว่าผิด..ผิดอย่างไรแก้ไขอย่างไร..เนื่องจากโพสถามกันเยอะเหลือเกิน..ที่สำคัญ..คนที่ต้องการทำธุรกิจแบบนี้จะได้สบายใจ..เราไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการดื่มเหล้า..หรอกครับ...ร้านไม่ได้ขายแต่เหล้าอย่างเดียว..แต่ที่เน้นคือเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการนี้โดยเฉพาะครับ
  ผู้แสดงความคิดเห็น แต๋มครับ วันที่ตอบ 2009-01-03 02:13:21 IP : 125.24.167.190


  ความคิดเห็นที่ 2 (3311896)

  รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ คุณแต๋ม

  ผู้แสดงความคิดเห็น c วันที่ตอบ 2009-01-05 10:51:55 IP : 203.150.232.78


  ความคิดเห็นที่ 3 (3311904)
  1.ขออนุญาตให้ถูกต้อง 2.ห้ามขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด 3.ห้ามขายให้เด็ก(ไม่เด็กแล้ว)อายุต่ำกว่า20ปี 4.สถานที่ขายได้ตามกฎหมายกำหนด(เช่นโรงเรียน,สถานศึกษา..แบบว่าใครที่ขายติดกับสถานศึกษาแสดงว่าละเมิดกฎหมาย..และหญ่ายจริง..แฮ่ๆ 5.ห้ามติดป้ายโฆษณา..เวลาจะโชว์ที่ร้าน ุ6.ห้ามโชว์ขวดเหล้า..ร้านใหญ่ๆอาจโชว์ได้บอกแล้วไงตามข้อ4.จริงๆแล้วกฎหมายใหม่(2551)จำกัดกันมากครับ... ห้าม..เยอะจังกึม..ปรึกษาสรรพสามิตนะ..ผม..ว้ายรู้เลยว่าเราเป็นผู้ชาย..มีเพื่อนทำงานเกี่ยวกับด้านนี้แล้วจะเจาะลึกมาให้เพื่อความสบายใจของผม..และเพื่อนๆครับ
  ผู้แสดงความคิดเห็น แต๋ม วันที่ตอบ 2009-01-11 20:35:33 IP : 125.24.160.56


  ความคิดเห็นที่ 4 (3313113)
  มาตรา ๒๗ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้ คำว่า"บริเวณ"คืออะไร ขอคำจำกัดความชัดๆน่ะครับ เพราะผมจะเปิดร้านข้างวัด ไปขออนุญาตที่ สรรสามิต เขาไม่ออกใบอนุญาตให้ เขาบอกว่าอยู่ใกล้วัด ผมอ่านในพระราชบัญญัตมาตรา 27 ไม่เห็นเขียนไว้เลยว่าห้ามขายข้างวัด หรือให้ห่างวัดกี่เมตร ช่วยตอบผมหน่อยครับ
  ผู้แสดงความคิดเห็น นายมอร์ วันที่ตอบ 2011-06-28 10:06:30 IP : 119.42.98.82


  ความคิดเห็นที่ 5 (3317552)

  ขอความกระจ่างแจ้งหน่อยครับ ที่ว่าที่ร้านค้าของผมเปิดร้านขายของชำและขายเหล้า-เบียร์ด้วย  และได้เอาตู้น้ำมันหยอดเหรียญมาลงด้วย  กรมสรรพสามิตรมาตรวจบอกว่า ถ้าขายน้ำมันจะขายเหล้าเบียร์ไมได้  ที่ว่าห้ามปั้มน้ำมันขายเหล้า รวมทั้งตู้น้ำมันหยอดเหร๊ยญหรือเปล่า

  ผู้แสดงความคิดเห็น aun วันที่ตอบ 2011-11-17 13:05:38 IP : 118.172.82.36


  ความคิดเห็นที่ 6 (3317660)

  อยากได้คำตอบที่ถูกต้อง ผมแนะนำ ให้ไปสอบถาม สรรพสามิตที่เขต ของคุณ น่าจะดีที่สุดครับ

  ผู้แสดงความคิดเห็น Vodka maker วันที่ตอบ 2011-11-18 21:51:10 IP : 182.53.113.237


  ความคิดเห็นที่ 7 (3395002)
  จับจริงป่าวขายเหล้าเกินเวลา
  ผู้แสดงความคิดเห็น จริงๆๆ วันที่ตอบ 2014-09-16 03:51:27 IP : 171.100.77.247


  ความคิดเห็นที่ 8 (3395003)
  ขายของชำกับน้ำมันรวมกันไม่ได้จริงหรือ...ทำไมในปั๊มน้ำมันขายได้มีอาหารรวมด้วย...บอกหน่อยงง
  ผู้แสดงความคิดเห็น จริงๆๆ วันที่ตอบ 2014-09-16 03:59:10 IP : 171.100.77.247


  ความคิดเห็นที่ 9 (3397010)
  ถ้าขายนอกโรงเรียนแต่ติดรั๊วโรงเรียนได้มั้ยคับเพราะว่าผมจะขายหน้าบ้านเป็นร้านเหล้าปั่นเล็กๆ บ้านผมติดกับรั๊วโรงเรียนผมสามารถเปิดร้านเหล้าปั่นได้มั้ยครับ
  ผู้แสดงความคิดเห็น ปอน วันที่ตอบ 2014-10-31 11:46:34 IP : 101.109.142.144


  ความคิดเห็นที่ 10 (3403705)
  ขอถามหน่อยคะถ้ามีป้ายหน้าร้านว่ามีโปรโมชั่นสุดพิเศษหรือฟรีค่าเปิดขวดประมาณนี้ได้ไหมคะ
  ผู้แสดงความคิดเห็น เอ (Tapaew0119-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-05-28 12:47:40 IP : 180.183.113.216


  ความคิดเห็นที่ 11 (3405523)
  ปั๊มหลอดกับปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ไม่ได้ใช่ไหม่ครับเนื่องจากเป็นร้านขายของชำ
  ผู้แสดงความคิดเห็น คนขายของชำ วันที่ตอบ 2015-07-31 14:45:21 IP : 110.77.206.250


  ความคิดเห็นที่ 12 (3408326)
  ขายน้ำปั่นชาไข่มุกอยู่ตรงข้ามร.ร.อยากขายเหล้าปั่นเสริมแต่ไม่ขายให้เด็กและขายตามเวลาจะผิดกฏหมายไหมคะ
  ผู้แสดงความคิดเห็น คนจนไม่มีค่า วันที่ตอบ 2015-11-02 22:17:39 IP : 49.229.97.93


  ความคิดเห็นที่ 13 (3409227)
  พนักงานรพ.ดื่มเหล้าในรพ.จับจริงไหม ขนาดหัวหน้าเห็นยังไม่ทำอะไรเลย เห็นตั้งวงดื่มก็ยังมี
  ผู้แสดงความคิดเห็น หญิงร้ายชายเลว วันที่ตอบ 2015-12-08 08:46:34 IP : 123.136.106.53


  ความคิดเห็นที่ 14 (3414480)

  แบ่งปันค่ะ ประโยค "OH MY GOD" กลายเป็นชื่ออาหารเสริม OMG เพราะสาวๆชอบอุทานออกมา >..<

  ผู้แสดงความคิดเห็น คันหู วันที่ตอบ 2016-07-25 17:06:53 IP : 49.48.173.247


  ความคิดเห็นที่ 15 (3415129)

   ร้านขายยา ขายเหล้า เบียร์ บุหรี่ ผิดกฎหมาย ไหมครับ

  ผู้แสดงความคิดเห็น คนของแผ่นดิน วันที่ตอบ 2016-08-29 17:19:37 IP : 27.55.82.97


  ความคิดเห็นที่ 16 (3417172)

  โนว์ฮาว สาวรู้ เสนอ
  มีเรื่องมาบอก เมื่อผู้หญิงจำเป็นต้องขับรถยนต์เองก็ต้องปวดหัว กับเรื่องน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลต่างกันอย่างไร
  ต้องมาดูเรื่องน้ำมันเครื่อง(เฮ้อ...) ถ้าไม่มี หนุ่มๆช่วย*0* น้ำมันเครื่องที่คุณภาพสูงที่สุด ไม่ได้เหมาะที่สุดเพื่อให้การปกป้องเครื่องยนต์ทั้งสองประเภท
  ต้องเลือกตามการใช้งาน เท่าที่ได้ฟังมามี 2 ประเด็นที่สำคัญคือเรื่อง
  1.ความใสของน้ำมัน ใสน้อยจะหนืดน้อย หนืดมากจะข้น อยู่ที่การใช้งาน หากใช้งานหนักก็ต้องหนืดมากประมาณนี้ >..<
  2.สารเพื่มประสิทธิภาพที่เติมเพิ่มเข้าไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขึ้น เช่น สารลดฟอง สารป้องกันความร้อน อะไรประมาณนี้แหละ
  สำหรับน้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน ไม่น่าจะเอา API น้อยกว่า SL มาเติม การเปลี่ยนถ่าย เกิน ๑๐,๐๐๐ กม.
  น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล ก็ไม่เหมาะจะเอาน้ำมันเครื่องที่มี API ต่ำกว่า CH-๔ มาเติม การเปลี่ยนถ่ายก็ประมาณ ๑๐,๐๐๐ กม.ค่ะ

  ผู้แสดงความคิดเห็น forlove วันที่ตอบ 2016-10-17 15:10:49 IP : 49.48.164.162  [1]


  แสดงความคิดเห็น
  ความคิดเห็น *
  ผู้แสดงความคิดเห็น  *
  อีเมล 
  ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล